คณะกรรมการบริหาร

นางสิริพร เตมีนันท์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการรองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ / เลขานุการบริษัท

การศึกษา :

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน Roosevelt University เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD :

 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 5/2016
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 16/2014
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC/2014
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 34/2014
 • หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่น 8/2007
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 13/2005 และ 22/2007
 • หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่น 1/2006

การอบรมจากสถาบันอื่น :

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 2

ประวัติการทำงาน :

 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยการตลาดทุน
 • อุปนายก เลขาธิการ และกรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย