คณะกรรมการบริหาร

ดร.อภิชัย เตชะอุบล

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

การศึกษา :

 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ North Central University, Arizona, U.S.A
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD :

 • หลักสูตร DAP รุ่น 39/2005
 • หลักสูตร Chairman 2000
 • หลักสูตร CGI รุ่น 3/2015

ประวัติการทำงาน :

 • ประธานกรรมการ บริษัททีเอฟดี เรียลเอสเตท แมนเนจเมนท์ จำกัด
 • กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี
 • กรรมการ Barnsley Warehouse Limited
 • กรรมการ Bognor Regis Warehouse Limited
 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการทรงคุณวุฒิ - องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ปรึกษาสมาคมหอการค้าไทยจีน
 • ประธานกรรมการ บริษัท ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท จำกัด
 • รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด