คณะกรรมการบริษัท

นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์

กรรมการอิสระ

การศึกษา :

  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน :

  • กรรมการบริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด
  • รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
  • ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
  • เลขานุการกรมผังเมือง