คณะกรรมการบริษัท

นายอนุกูล อุบลนุช

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

การศึกษา :

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD :

 • หลักสูตร DCP รุ่น 7/2001
 • หลักสูตร Directors Diploma Examination
 • หลักสูตร Chartered Director รุ่น 5/2009

การอบรมจากสถาบันอื่น :

 • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกัน ประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด

ประวัติการทำงาน :

 • กรรมการ บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ (2538-2548) บริษัท เครดิต ฟองซิเอร์ ยูนิโก้ เฮ้าซิ่ง จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย (2535-2538) ธนาคารแหลมทอง จำกัด (มหาชน)