เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

คลิกเพื่อซูม

วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้

 • ศูนย์กลางขนส่งและโลจิสติกส์
 • เมืองผลิตอาหารปลอดภัยอุตสาหกรรมแประรูป และศูนย์ธุรกิจค้าส่ง
 • เมืองท่องเที่ยววัฒนธรรม

จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

 • เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์ และนิเวศน์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 • เกษตรปลอดภัย ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม
 • เมืองศูนย์กลางการค้าชายแดน และการลงทุนประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียน และจีนตอนใต้-ตะวันออก
 • เมืองศูนย์กลางการรักษาพยาบาลและผลิตบุคลากรทางสาธารณสุข
 • เมืองการศึกษารองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

ศักยภาพในด้านการพัฒนา

 • มีโครงข่ายคมนาคมและที่ตั้งเหมาะสมในการเป็นประตูสู่อาเซียนและจีนตอนใต้-ตะวันออก
 • โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม

การใช้ประโยชน์ที่ดินและผังแม่

 • พื้นที่สำหรับเมืองวัฒนธรรม
 • พื้นที่สำหรับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
 • พื้นสำหรับใช้เป็นศูนย์รวมกีฬาต่างๆ และสันทนาการ
 • พื้นที่สำหรับศูนย์กระจ่ายสินค้าและเขตอุสาหกกรรมทั่วไป