Press Releases

JCK เตรียมอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด คดีระงับโครงการมหาดเล็กหลวงเรสซิเดนส์

วันที่ 2 ตุลาคม นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JCK) ให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรก ภายหลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่่ผ่านมา ให้บริษัทเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโครงการมหาดเล็กหลวงเรสซิเดนส์ เนื่องจากฝ่าฝืนกฎกระทรวงเพราะโครงการอยู่ติดกับซอยมหาดเล็กหลวง 2 มีเขตทางน้อยกว่ากฎหมายกำหนดคือต้องไม่น้อยกว่า 18 เมตรว่า เตรียมจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เพราะโครงการนี้ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 2220 เนื้อที่ 67 ไร่เศษ อยู่ติดถนนราชดำริที่เป็นถนนสาธารณะที่มีเขตทางเกินกว่า 18 เมตร เป็นไปตามกฎหมาย โดยได้แบ่งที่ดินแปลงใหญ่ดังกล่าวออกเป็นแปลงเล็กเพื่อปลูกสร้างอาคารต่างๆ โดยมีแนวร่นให้เป็นไปตามกฎกระทรวง โดยกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานการโยธา ซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ใช้แนวทางนี้ในการออกใบอนุญาตปลูกสร้างให้แก่อาคารต่างๆตลอดมา และบริษัทได้ก่อสร้างอาคารในลักษณะนี้ของโครงการดังกล่าวมาหลายอาคารแล้ว เหลือเพียงโครงการมหาดเล็กหลวงเรสซิเดนท์ ที่เป็นอาคารพิพาทกับชุมชนในซอยมหาดเล็กหลวง 2 เป็นแปลงสุดท้ายของโครงการ ซึ่งมีความกว้างขนาด 12-13.57 เมตร เข้าสู่ที่ดินแปลงโครงการซึ่งถือว่าเป็นไปตามกฎหมาย

นายอภิชัยกล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณามาจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ชำนาญการผู้มีความรู้ความสามารถมาจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมทั้งได้รับการพิจารณาจากกรุงเทพมหานครออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้โดยชอบด้วยกฎหมาย

“หากจะถือว่าการออกใบอนุญาตให้โครงการนี้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โครงการอื่นที่อยู่ในซอยมหาดเล็กหลวง 1, 2 และ 3 รวมทั้งโครงการอื่นที่มีที่ตั้งของอาคารในลักษณะเดียวกันกับโครงการมหาดเล็กหลวงเรสซิเดนส์ ที่ได้ทำการก่อสร้างไปแล้ว หรือยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างจะเป็นอาคารที่ผิดกฎหมายด้วยหรือไม่ ทุกอาคารจะต้องถูกรื้อถอนหรือไม่ เพราะจะเป็นการปลูกสร้างโดยผิดกฎหมายไปด้วย” นายอภิชัยกล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ไม่ว่าศาลจะตัดสินอย่างไร บริษัทฯ พร้อมน้อมรับคำพิพากษา

ที่มา: matichon